Naprawa i sprzedaż skrzyń biegów

505 578 011

biuro@nagpol.pl

Regulamin

/ Regulamin

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego pod adresem www.sklep.nagpol.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.nagpol.pl (zwany dalej: Sklep Internetowy NAGPOL S.C.), jest prowadzony przez NAGPOL S.C. P. Nagórny, T. Bolioski, pod nr NIP: 6182148609, (zwaną dalej NAGPOL S.C.).
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy; ul. Przybrzeżna 21, 62-800 Kalisz
  2. numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 505 578 011
  3. adres poczty elektronicznej: biuro@nagpol.pl lub nagpol.s.c@gmail.com
 4. Regulamin Sklepu Internetowego NAGPOL S.C. umieszczony jest na stronie internetowej firmy www.nagpol.pl i stronie sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2

Definicje

  Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
 1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,
 2. Usługodawca/Sprzedawca – NAGPOL S.C., www.nagpol.pl,
 3. Sklep internetowy – Sklep Internetowy NAGPOL S.C. prowadzony pod adresem www.sklep.nagpol.pl przez NAGPOL S.C.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (t.j. Dz.U.2022.1360),
 5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolnośd prawną, która dokonuje lub planuje dokonad zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedażySprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilośd Towarów lub Usług w ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT / nie dotyczy export faktura VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich / euro. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.sklep.nagpol.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia i realizacji konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym NAGPOL S.C. kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartośd pieniężną.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym NAGPOL S.C. konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym NAGPOL S.C. konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersjiprzeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itp.
 6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treśd strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona www.sklep.nagpol.pl jest przygotowana do wyświetlania na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych.
 7. Strona Sklepu Internetowego NAGPOL S.C.posiada certyfikat SSL tj. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Nagpol S.C. można dokonywad poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonukomórkowego.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnieinformuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje przez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu InternetowegoNAGPOL S.C. i przesłanie tej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
 5. Dokonywanie Zamówieo w Sklepie Internetowym NAGPOL S.C.jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5

Sposób płatności i termin płatności

 1. W Sklepie Internetowym Nagpol S.C. istnieje możliwośd płatności jednym z następujących sposobów:
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numerrachunku bankowego, na który należy przelad właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowaniawpłaty na rachunku bankowym sklepu NAGPOL S.C., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 3. Sklep InternetowyNAGPOL S.C.umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
  • Tpay.com
 4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.

§ 6

Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów UE oraz Wielkiej Brytanii odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego NAGPOL S.C. i wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starao, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłoczniepowiadomiony.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
  • Kurier DPD PL
  • InPost Paczkomaty 24/7 PL
  • Kurier InPost Kurier PL
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 5. Klient może również odebrad zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy NAGPOL S.C. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
 6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego NAGPOL S.C. www.sklep.nagpol.pl przy składaniu Zamówienia.
 7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzid jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

§ 7

Odstąpienie do umowy

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległośd lub poza lokalem firmy NAGPOL S.C., ma prawo odstąpid od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie 7.1, Kupujący zobowiązany jest poinformowad o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostad wysłane pocztą na adres: NAGPOL S.C., ul. Przybrzeżna 21, 62-800 Kalisz; może to także zrobid drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy biuro@nagpol.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie „Regulamin” lub w zakładce „Zwrot towaru do pobrania”.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia drogąelektroniczną za pośrednictwem cyfrowego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – również drogą elektroniczną (ustawa z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287).
 5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (w sytuacjidodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niżnajtaoszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287), ponosi Sprzedawca.
 6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyd odsyłany towar tak, aby zapobiec jegouszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczającepoza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub doobniżenia zwracanej kwoty o równowartośd towaru uszkodzonego. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest oryginalne i nienaruszone opakowanie.Części elektryczne i elektroniczne jak i sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mówi § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub przelewu bankowego. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalid inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu doumów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta(t.j. Dz.U.2020.287).
 12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 8

Reklamacje

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
  1. jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyd Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  2. jeżeli nie jest konsumentem – złożyd Sprzedającemu reklamację z tytułu gwarancji.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeo mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub zgłoszeniu reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesład informacje o tym fakcie na adres NAGPOL S.C, ul. Przybrzeżna 21, 62-800 Kaliszlub przez e-mail na adres biuro@nagpol.pl.
  1. Zaleca się w zgłoszeniu wskazad wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, udokumentowad rzeczoną wadę, podad datę jej wystąpienia, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podad dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceo, ich brak nie ma wpływu na skutecznośd reklamacji.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji przez złożenie przez Klienta po zakooczeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrad ze strony internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeo jest bezpłatne. W przypadku Klienta z obszaru UE będącego konsumentem, chcącego skorzystad z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeo, istnieje dodatkowo możliwośd złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=PL.

§ 9

Zasady publikowania opinii

 1. Każdy Klient może publikowad opinie o towarze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna byd napisana w języku polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów, a Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treśd.
 3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialnośd za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym NAGPOL S.C.
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia, czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy NAGPOL S.C.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego NAGPOL S.C. dostępnego na stronie www.sklep.nagpol.pl.

§ 11

Wyłączenia stosowania postanowieo regulaminu

 1. Postanowienia § 3 ust. 3.3, § 5 ust. 5.4, § 7 ust. 7.10, § 12 ust. 12.9 Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawieranych przez NAGPOL S.C. z Klientem, który nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Postanowienia § 7 Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawieranych przez NAGPOL S.C. z Klientami, którzy są przedsiębiorcami.

§ 12

Postanowienia koocowe

 1. Sprzedawca ma prawo zmiany Regulaminu poprzez w wprowadzenie dodatkowych warunkówsprzedaży towarów wynikających z wymagao narzucanych przez producentów. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymaganiaokreślone w art. 384 oraz 384*1+ Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego NAGPOL S.C.obowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn któryś z zapisów Regulaminu okaże się całkowicie lub częściowo nieważny lub bezskuteczny, to nie wpływa to na ważnośd pozostałych zapisów i warunków umowy.
 5. Przywołane w treści Regulaminu nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowid podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mied będą przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287).
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sklep.nagpol.pl
 8. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 9. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy Regulaminu lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 roku.