Naprawa i sprzedaż skrzyń biegów

505 578 011

biuro@nagpol.pl

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies

/ Polityka prywatności

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy NAGPOL S.C. prowadzony pod adresem www.nagpol.pl przez Nagpol s.c. Paweł Nagórny, Tomasz Bolioski. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies i narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest NAGPOL S.C. Paweł Nagórny, Tomasz Bolioski NIP: 6182148609 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Dane osobowe klientów zbierane przez NAGPOL S.C. Paweł Nagórny, Tomasz Bolioski za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwane dalej RODO.
 4. Sklep Internetowy NAGPOL S.C. informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe mogą byd przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
 5. Sklep Internetowy NAGPOL S.C. dokłada wszelkich starao w celu zapewnienia poszanowania Paostwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z naszej oferty i dokonywania zakupów w ramach sklepu. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia w sklepie.

§ 2

RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIADANYCH OSOBOWYCH

  W Sklepie Internetowym NAGPOL S.C. dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:
 1. w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu, w związku z rejestracją Konta Klienta oraz przy składaniu Zamówieo, – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń
  • podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowośd, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6ust. 1 lit. a RODO).
  • w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

§ 3

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.3. Dane osobowe Klientów mogą byd przekazywane następującym podmiotom:
 3. dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
 4. przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówieo (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
 5. podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
 6. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

§ 4

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów, w tym roszczeo reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeo lub obrony roszczeo przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

& 5

PROFILOWANIE

 1. Sklep Internetowy NAGPOL S.C. może korzystad z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizowad lub prognozowad aspekty preferencji oraz zainteresowao Klientów asortymentem oferowanym przez Sklep.
 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowao Klienta oraz prezentowad produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegad decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 6

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnieo, takich jak:
 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 3. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podst. prawna art. 21 RODO
 5. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieśd sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy NAGPOL S.C. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 6. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podst. prawna art. 17 RODO
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
 8. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

PLIKI COOKIES

 1. Sklep Internetowy NAGPOL S.C. używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Administrator wykorzystuje pliki Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowie dniowy świetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawieo wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
  4. dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. Administrator wykorzystuje własne pliki Cookies w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywad loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki Cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznad podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlid stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowao Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczad zewnętrzne pliki Cookie:
  1. Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, GoogleAds, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) (więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785);
  2. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
  3. Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
  4. Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
  5. CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  6. Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
  7. Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienid ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawieo, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonad za pomocą ustawieo przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąd pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierowad na adres biuro@nagpol.pl
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.02.2023